Merittert karriere

Ledere trenger rammer og tilbud der personalet kan få støtte og struktur rundt eget kvalifiseringsarbeide. En kan med fordel kombinere individuelle og mer kollektive kvalifiseringsløp og utviklingsarbeider. Viktige områder for dette er merittert lærer, pedagogisk kvalifisering for opprykk til toppstilling og FoU-arbeid for opprykk til førstelektor.

Kvalifiseringsarbeidet skjer på deltid. Deltakerne kan noen ganger ha stipendiatstatus eller de arbeider i regulær stilling med noe fritak.

 • De som deltar  kan da gjøre dette ved at de gjennomfører egne institusjonelt forankrede utviklingsprosjekter, analyserer og formidler erfaringer og på dette grunnlaget utvikler portfoliom søknad, profileringsdokument og underliggende dokumentasjon.
 • Arbeidet suppleres med seminar- og kurskomponenter. Her kan en med fordel organisere tematiske fordypningsgrupper som gjelder ett eller flere aspekter ved læreprosessen og det som ellers inngår. I dette kan utvikling av digitale læreverk og samarbeidsprosessene rundt det spille en sentral rolle, men perspektivet kan utvides til å gjelde lokaler, kursdesign, produksjonsoppsett, integrasjon med flerdimensjonale faglige prosesser osv

Opprykk/erittering er formelt sett et individuelt anliggende. Men utviklingsarbeid kan vanskelig avgrenses og organiseres individuelt siden det svært ofte angår egen utdanningsinstitusjon eller andre organiserte miljøer.

Her har det ikke alltid vært tilstrekkelig samspill og harmonisering med institusjonens egen utviklingstakt og det sentrale kravet om overskridende praksis. Dualismen mellom individuell kvalifisering og institusjonell konsekvens har gjort det vanskeligere å håndtere innovative arbeidsformer som aksjonslæring og aksjonsforskning.

Dersom arbeidet ikke er godt forankret og akseptert av det institusjonelle miljø og ledere vil det være umiddelbart mer krevende enn det å skrive tekster i et utenfra-perspektiv i det mer teoretiske forskningsperspektivet.

Det har riktignok vært mulig å tenke seg mer diskret produkt- eller prosess-utvikling som ikke har denne karakteren som f.eks. det å utvikle et nytt dataprogram som kodifiserer viktig profesjonskunnskap. Det har forekommet, men har hørt til sjeldenhetene.

Publisere læreverk i Bokskapet

Digitale læreverk kan brukes frittstående eller i samspill med stedlige læreprosesser i blandingsmodus (omvendt klasserom). Det kan skje i mindre miljøer, som det at en lærer legger om hele undervisningspraksis overfor egne studenter. Andre lærere og fag kan ha en mer trinnvis tilnærming der de bruker læreverket som ressurs uten nødvendigvis å gå inn i et radikalt pedagogisk endringsarbeid.

Det å utvikle, prøve ut, analysere og forbedre digitalt læreverk på denne måten bør kunne likestilles både i vanskelighetsgrad og arbeidsomfang med det å skrive meritterende forskningsartikler.

Årsverket har 230 arbeidsdager og omlag 1750 arbeidstimer. I både Ph.D.- og 1.lektorkvalifsering inngår omlag ett års formaliserte kurs og seminarer om vutenskapelig metode, kunnskapsteori og spesialkurs samt utforming av dokumenter som kappe eller profileringsdokument. Ph.D. krever i tillegg 3 forskningsartikler som forventes utført over et par år. Hvis hver artikkel gir 2 publiseringspoeng, er omfanget 6 poeng eller 3 poeng pr årsverk. Dette samsvarer med produktivitetskrav for lærere med forskningstid.

I førstelektor-kvalifiseringen kunne det f.eks. inngå en FoU-artikkel, et eller flere profesjonsrettede bidrag (profesjonskonferanse, fagblad o.l.) samt utvikling av 1-2 digitale læreverk a 3-6 studiepoeng.

Beregningen her baserer seg på erfaringene i Bokskapet der vi beregner 4-5 POS-er (quizzer o.l.) for hver video og sammenbindende og utdypebde tekst og stillbilder. Til hver time online studentarbeid bør det være et slikt element hvert 15-20 minutt. I et 5-vekttalls emne skal studentene arbeide 150 timer. Om det settes av 1/3 til online arbeid må en dekke 50 timer.

 • Det er da behov for om lag 200 videoer (a 3-6 minutter) med stillbilder, quizzer og sammenbindende tekst.

Til dette kommer så gjennomføring med studenter, analyse av bruk og rapport/artikkel om erfaringene.

Veiledning

Den som søker opprykk/merittering vil som regel ha nytte av veiledning fra folk som har gjort det før. Veiledningen kan ta ulike former og gis av ulike instanser i forhold til helheten i kvalifiseringsarbeidet, spesifikke prosjekter og utarbeidelse av tekster, læreverk rapporter, papere osv.

Veiledning bør reguleres av særegen avtale. Veiledningen kan deles mellom to veiledere. Veileder(e) oppnevnes formelt eller fungerer mer uformelt. Med flere veiledere bør en være ha ansvar som hovedveileder og den andre biveileder. Veiledning kan være knyttet til ulike deler av arbeidet med prosjektstyring, produksjon, utforming av den samlede søknad o.l.

Merittert lærer

Kilde: Wikipedia Creative Commons

Kriteriene for merittert underviser ved OsloMet er samlet i 4 grupper:

1. Fokus på studentenes læring

 • Søker skal vise et tydelig fokus på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet.
 • Søkeren skal vise et bevisst forhold til sammenhengen mellom valgt undervisning- og vurderingsformer og læringsutbytte.
 • Det skal være en tydelig og begrunnet sammenheng mellom søkerens grunnleggende oppfatninger om undervisningsvirksomhet og læring.
 • Søkeren skal kunne vise til gode relasjoner til studentene og til at søker etterspør og reagerer konstruktivt på tilbakemeldinger fra studentene.

2. En klar utvikling over tid

 • Søkeren har bevisst og systematisk tilstrebet å videreutvikle undervisningens form og innhold for å støtte opp under studentenes læring.
 • Søkeren har ideer og planer for fortsatt utviklingsarbeid og videreutvikling av sin egen undervisningskompetanse og praksis i fremtiden.

3. En utforskende tilnærming

 • Søkeren planlegger, kartlegger, vurderer og modifiserer sin undervisningspraksis med henblikk på hva og hvordan en best støtter opp under studentenes læring.
 • Søkeren reflekterer over sin egen undervisningsvirksomhet i lys av universitetspedagogisk teori og fagdidaktisk kunnskap.
 • Søkeren driver FoU-basert utdanning, både i form av at det faglige innholdet er forankret i oppdatert og aktuell forskning i faget, at studentene tar i bruk elementer fra forskningsprosessen i sitt læringsarbeid, og at søkeren underbygger sin pedagogikk med henvisning til FoU-resultater.

4. En kollegial holdning og praksis

 • Søkeren deler erfaringer med andre og samhandler konstruktivt med studenter og kollegaer for å utvikle undervisningen og undervisningskvaliteten.
 • Søkeren samhandler med andre gjennom gjensidig erfaringsutveksling, for eksempel i diskusjoner, på konferanser og gjennom publikasjoner.
 • Søkeren bidrar til å oppfylle institusjonens strategiske mål for utdanningskvalitet.

Dette er knyttet opp mot en insentivordning

 • en merittert underviser får et varig lønnstilskudd på 35.000 pr år og deltar i et særegent kollegium
 • fagmiljøet mottar en engangssum på kr 100.000

Helheten i disse ordningene vil være relevante for den som utvikler, bruker og forbedrer digitale læreverk i Bokskapet ved OsloMet. 

Relevante dokumenter

 •  Kvalifisering som merittert lærer [HTML]
 • Veiledning opprykk til 1.lektor [PDF]
 • Sjekkliste opprykk til 1.lektor [PDF]