Å bli bedre

Oslo Met har i overkant av 2.200 ansatte hvorav ca 900 = 41% i undervisnings- og forskerstilling (UF) som vist i tabellene nedenfor. Som undervisningsstillinger er her regnet adjunkt med opprykk, amanuensis, dosent, forsker, førsteamanuensis, førstelektor, instruktørtannlege/pleier, lektor, lærer, postdoktor, professor, stipendiat, undervisningsassistent og undervisningsdosent.

Tilsatte Tilsatte i undervisningsstilling

Ut fra oppmøte på ulike digitaliseringsarrangementer de siste år kan en grovt sett anslå at opp mot 100 av UF-erne har en aktiv egeninteresse i e-læring.

Men ut over dette er det en større gruppe som også gjerne følger med uten å bruke så mye tid. En kan kanskje anslå dette til ytterligere 200 personer. f.eks. ut fra deltakelse på digital fagdag i juni 2017.

Grafen nedenfor viser antall lesere av bloggposter på nettstedet til MOOCAHUSET. Med unntak av stor oppmerksomhet rundt gode resultater i et kurs i anatomi og fysiologi som Kari Gerhardsen Vikestad oppnådde i 2016 og 2017 som som ble kommunisert til mange via Facebook, ligger antall visninger på 100-200. Dette er i hovedsak en intern leserskare ved OsloMet.

Gjennom 2018 vil alle eksponeres for to tydelige digitaliseringstiltak:

  • full utrulling av Office 365 for samtlige tilsatte
  • full utrulling av Canvas LSM for de ca 1.000 som har undervisningsoppgaver

Office 365 brukes til hverdagens oppgaver som epost, telefoni, utarbeide og distribuere dokumenter, kalkyle og utvikling av presentasjoner for møter og forelesninger.

Canvas brukes for å administrere klasser/kull, logistikk (utlevering av tekster og oppgaver, innlevering av besvarelser) ol. Det vil også brukes for gradvis håndtering og presentasjon av læringsressurser.

Opplæringstilbudet i Canvas til de ansatte har (basert på høstprogrammet 2017) vært

  • 1,5 times grunnopplæring (institutt- eller studieprogramnivå eller som ekstrakurs)
  • 2 timers workshop
  • Drop-in hos DIGIN (i kurs- og konferanse-senter inntil DigIn åpner 20.01.2018 )
  • Temabaserte kurs (DIGIN)
  • On-line kurs

For Office 365 har det vært organisert et omvendt kurs i HiOA-Akademiet etter training-of-trainers-modellen med to samlinger a 4 timer og online-materiell for ytterligere 10-20 timer.

Her utvikles det også en rekke verktøy-rettede kurs for 2018.

Publisering i Bokskapet

I tillegg har MOOCAHUSET arbeidet med publisering av helhetlige digitale læreverk i Bokskapet siden 2015 og oppmuntrer da til å utvikle og bruke dem i tråd med det vi har kalt PISA-modellen.

Nær 100 ansatte med ca 2/3 fra undervisningspersonale har gjennomført et 50-timers opplæringsprogram i hvordan dette kan gjøres. Hovedtyngden av disse er fra Fakultet for helsefag.

En kommer godt i gang med kursutvikling på disse 50 timene, men må ofte regne ytterligere 50-100 timer for å ferdigstille slike læreverk til første gangs bruk. Materialet bør revideres på grunnlag av resepsjon og tilbakemelding, – særlig etter 1. og 2. gangs gjennomkjøring.

“Full pakke”

Disse ulike kompetansehevingsprofilene for Office 365, Canvas og Open edX demonstrerer at publisering i Bokskapet ikke kan være for alle.

Bokskapet er innrettet på å publisere helhetlige og kvalitetssikrede digitale læreverk. De bør også brukes på en like helhetlig måte som anbefalt i PISA-modellen der publisering, bruk og analyse inngår.

Det er utviklet et rammeverk for kvalitetssikring som også fungerer som publiseringskriterier.

Arbeidet skal gi kvalitetsforbedring av studier og læring. Derfor setter vi ikke studenten i sentrum. Det er de binære relasjonene læreverk-student, læreverk-lærer og lærer-student som rammer inn læreprosessrn under ledelse fra studieleder under ett som står sentralt. Vi legger vekt på sammenføyningen av dette:

  • PISA-modellen
  • tekst-lesning-forelesning / læreverk-student-lærer
  • studieledere og nettverket dem i mellom

En tilnærming er her å utvikle et enkelte emne som ofte er på 5, 10 eller 15 studiepoeng.

I omvendt undervisning må en da lage online-ressurser for 50-150 timers studentaktivitet eller mer. Erfaringsvis krever det 100-400 multimediale læringsobjekter.

Et neste trinn er å utvikle hele utdanningsprogrammer på denne måten, dvs. 60 studiepoeng pr år over 2-3 år

Her kan en ikke spre tynt utover, men må prioritere noen miljøer som kan gå foran.

MOOCAHUSET bruker PISA-modellen og det empiriske som grunnlag for organisert aksjonslæring og følgeforskning (aksjonsforskning).

Dette vil tjene også den bredere tilnærming i hele undervisningsmiljøet.